Opsporing verzocht: verplichte inschrijving van de syndicus

Bijna 7 jaar na de ingrijpende Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, heeft de wetgever uitwerking gegeven aan het toen nieuwe artikel 577-8 §2/1 van het Burgerlijk Wetboek, dat stelt dat de Koning de procedure bepaalt voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Wat dus in 2010 werd aangekondigd, zijnde de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen, is thans een verplichting geworden.

Elke syndicus, of hij nu een natuurlijk persoon is of een rechtspersoon, één van de mede-eigenaars of een professionele syndicus, een ‘gewone’ of een voorlopige syndicus, moet zich verplicht inschrijven in de Kruispuntbank, ongeacht op welke manier hij benoemd of verkozen werd (in de statuten, door de algemene vergadering, door de rechter,…).

Deze verplichting geldt bovendien zowel voor de syndici van hoofdverenigingen als van deelverenigingen (voor zover deze laatste evenwel rechtspersoonlijkheid geniet). Als de syndicus van de hoofdvereniging dezelfde is als deze van de deelvereniging(en), dient de syndicus zich voor beide verenigingen in te schrijven als syndicus.

Naar afspraak draagt ofwel de VME ofwel de syndicus zorg voor deze inschrijving. De kosten voor deze inschrijving worden betaald door de VME, en bedragen thans € 85, 50.

Deze inschrijving, anders dan de inschrijving van de VME zelf die via het Hypotheekkantoor gebeurt, geschiedt via een ondernemingsloket naar keuze. Hierbij moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

  • Het ondernemingsnummer van de VME
  • De akte van aanstelling of benoeming van de syndicus
  • Het rijksregisternummer van de syndicus (indien dit een natuurlijk persoon betreft) of het ondernemingsnummer van de syndicus (indien dit een rechtspersoon betreft), evenals in dit laatste geval het rijksregisternummer van eventuele vertegenwoordigers die gerechtigd zijn de activiteiten van syndicus in het kader van de vennootschap uit te oefenen

Als de oude syndicus vervangen wordt door een nieuwe, moeten de gegevens van de vroegere syndicus doorgehaald worden. Dit gebeurt opnieuw op vraag van de VME of haar syndicus. Hierbij moet het bewijs voorgelegd worden van het einde van het mandaat (bijvoorbeeld het verslag van de AV). Best kan dan meteen ook de aanstelling van de nieuwe syndicus worden gemeld, waardoor vermeden wordt dat men twee maal de kosten van wijziging/inschrijving moet betalen. Immers de kost van de schrapping van de vroegere syndicus en de inschrijving van de nieuwe syndicus bedraagt € 85, 50, doch enkel indien deze aanvragen op hetzelfde moment gebeuren. Als het daarentegen om twee aparte aanvragen gaat op een verschillend moment, moet twee keer € 85, 50 betaald worden.

Belangrijk hierbij om op te merken, is dat de loutere hernieuwing van het mandaat van de syndicus niet wordt beschouwd als een wijziging die moet worden meegedeeld aan het ondernemingsloket.

Concreet zal deze verplichting tot gevolg hebben dat vanaf heden iedere burger kan nagaan wie de in functie zijnde syndicus van een gebouw is, en dit door een eenvoudige opzoeking van een welbepaalde VME op de website van de Kruispuntbank der Ondernemingen. De syndicus van een pand zal dus op elk moment kunnen worden geïdentificeerd.

Op deze manier zal het ook eenvoudiger worden om syndici of voorlopige syndici die het beroep onwettig uitoefenen, op te sporen, en dit eventueel ook mee te delen aan de bewuste VME’s.

Voor nieuwe VME’s geldt deze plicht tot inschrijving van de syndicus onmiddellijk. VME’s daarentegen die reeds op 1 april 2017 bestonden (en op deze datum reeds over een ondernemingsnummer beschikten), beschikken over een overgangsjaar tot 31 maart 2018 om deze inschrijving in orde te brengen. Mochten de ondernemingsloketten hierom in de toekomst verzoeken, dan kan de bevoegde minister deze termijn nog met maximum één jaar verlengen.

Bronnen

  1. Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen
  2. https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_60
    https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/verenigingen_en_stichtingen/vereniging_van_mede_eigenaars

LEES OOK

Een gerechtelijke procedure mag niet doorgeschoven worden naar een ‘comité’ of een andere groep van eigenaars

Aanleiding tot de gerechtelijke procedure was de weigering van de voormalige syndicus om de volledige boekhoudkundige stukken over te maken aan de nieuwe syndicus. In deze procedure vorderde de VME de veroordeling van de voormalige syndicus op twee vlakken: enerzijds om binnen de 14 dagen na…

Lees meer

Opsporing verzocht: verplichte inschrijving van de syndicus

Bijna 7 jaar na de ingrijpende Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, heeft de wetgever uitwerking gegeven aan het toen nieuwe artikel 577-8 §2/1 van het Burgerlijk Wetboek, dat stelt dat de …

Lees meer

Online bijstand makelaars en schadebeheerders

Wij bieden een online eerstelijnsbijstand voor makelaars, verzekeringsagenten en schadebeheerders. U kan via deze tool gratis advies vragen. Stel uw vraag, upload de nodige documenten en wij nemen binnen de 24 uur contact met u op.

Stel uw vraag

U bent syndicus? Stel uw vraag.

Online bijstand syndici en mede-eigenaars
Wij bieden een online bijstand voor syndici en mede-eigenaars. U kan via deze tool gratis advies vragen. Stel uw vraag, upload de nodige documenten en wij nemen binnen de 24 uur contact met u op.

Stel uw vraag

WAARMEE KUNNEN WIJ U NOG VAN DIENST ZIJN?

Contact details

Advox
Bredabaan 652
B-2930 Brasschaat (Antwerpen)

E info@advox.be
T (03)650 05 60