Bespaar geld met een telefoontje naar het ondernemingsloket.

In 2014 startte een syndicus een procedure op tegen een VME wegens contractbreuk. Nog voor de grond van de zaak ter sprake kwam, werd zijn procedure onontvankelijk verklaard omdat hij niet voor de juiste activiteiten was ingeschreven bij de Kruispuntbank.

Vonnis van het Vredegerecht van het 10de Kanton Antwerpen dd. 4.12.2014

Een syndicus startte een gerechtelijke procedure tegen een VME omdat zijn mandaat vroegtijdig beëindigd werd. In het syndicuscontract was inderdaad een duurtijd voorzien van één jaar, maar na drie maanden werd het contract beëindigd. Het contract bevatte hierover de volgende bepaling:

“De opdracht gaat in voor een duurtijd van 1 jaar.

Mocht de Vereniging van Mede-Eigenaars deze overeenkomst voortijdig wensen te verbreken of op te zeggen, dan is een vergoeding verschuldigd gelijk aan 90% van het normale ereloon voor de nog te lopen termijn tenzij er sprake is van grove nalatigheid , bedrog of aan bedrog grenzende fouten in hoofde van de syndicus en dit slechts na een beslissing van de bevoegde Rechtbank.”

Nog voor de grond van de zaak ter sprake kwam, werd door de verwerende partij ingeroepen dat de vordering onontvankelijk was. Zij beriep zich op het feit dat de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen niet voor de juiste activiteiten was ingeschreven .

Deze vereiste volgt uit artikel III.26 §2 van het Wetboek van Economisch Recht, dat stelt als volgt:

“Indien de handels- of ambachtsonderneming wel in deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar haar hoofdvordering, tegenvordering of vordering tot tussenkomst, ingediend bij verzoekschrift, bij conclusie of deurwaardersexploot, gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de inleiding van die vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op deze datum is ingeschreven, is de vordering van die onderneming onontvankelijk. De onontvankelijkheid is evenwel gedekt, indien ze niet voor elke andere exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen.”

Voor welke activiteiten een onderneming is ingeschreven, blijkt uit de Nacebel codes die in de Kruispuntbank bij die onderneming vermeld staan.

Een syndicus moet (minstens) zijn ingeschreven voor de volgende activiteiten:

68.321: Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Deze klasse bevat automatisch de volgende subklasses:
6832101: Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiele gebouwen)
6832102: Innen van de huur (residentiële gebouwen)

68.322: Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Deze klasse bevat automatisch de volgende subklasses:
6832201: Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiële gebouwen)
6832202: Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)

81.100: Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen

In het besproken vonnis werd de vordering bijgevolg onontvankelijk verklaard. De syndicus heeft zich vervolgens in regel gesteld met de Nacebel codes en de VME opnieuw gedagvaard. Hij moest wel de gerechtskosten van de eerste procedure (dagvaardingskosten en minimum-rechtsplegingsvergoeding) betalen.

Besluit:

Kijk na of u als syndicus voor de juiste activiteiten bent ingeschreven, om zo te vermijden dat een door u opgestarte procedure of een door u ingestelde tegeneis in een lopende procedure onontvankelijk wordt verklaard.

Kijk uw gegevens na in de Kruispuntbank:

Stelt u vast dat u niet voor de juiste activiteiten bent ingeschreven, of u bent niet helemaal zeker, neem dan contact op met een Ondernemingsloket.  Als u een volledige beschrijving geeft van al uw activiteiten, kunnen zij uw inschrijving aanpassen. 

LEES OOK

Opsporing verzocht: verplichte inschrijving van de syndicus

Bijna 7 jaar na de ingrijpende Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, heeft de wetgever uitwerking gegeven aan het toen nieuwe artikel 577-8 §2/1 van het Burgerlijk Wetboek, dat stelt dat…

Lees meer

Opsporing verzocht: verplichte inschrijving van de syndicus

Bijna 7 jaar na de ingrijpende Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, heeft de wetgever uitwerking gegeven aan het toen nieuwe artikel 577-8 §2/1 van het Burgerlijk Wetboek, dat stelt dat de …

Lees meer

Online bijstand makelaars en schadebeheerders

Wij bieden een online eerstelijnsbijstand voor makelaars, verzekeringsagenten en schadebeheerders. U kan via deze tool gratis advies vragen. Stel uw vraag, upload de nodige documenten en wij nemen binnen de 24 uur contact met u op.

Stel uw vraag

U bent syndicus? Stel uw vraag.

Online bijstand syndici en mede-eigenaars
Wij bieden een online bijstand voor syndici en mede-eigenaars. U kan via deze tool gratis advies vragen. Stel uw vraag, upload de nodige documenten en wij nemen binnen de 24 uur contact met u op.

Stel uw vraag

WAARMEE KUNNEN WIJ U NOG VAN DIENST ZIJN?

Contact details

Advox
Bredabaan 652
B-2930 Brasschaat (Antwerpen)

E info@advox.be
T (03)650 05 60